Spełnienie obowiązku informacyjnego przez firmę Bomami ( RODO)

1.

Firma Bomami Bogusław Czepiec ul.Ojcowska 116 31-344 Kraków, zwana dalej firmą Bomami informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów, kontrahentów i innych osób współpracujących lub kontaktujących się z firmą Bomami.

Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od firmy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych : hurtownia@bomami.pl

Firma Bomami informuje również o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie , ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.

2.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych :

– ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży towarów lub usług lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO,

– w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa( cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO

– w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej, dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich niepodanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa, a te obejmują także podmioty ubezpieczające wierzytelności naszej firmy, podmioty świadczące na jego rzecz usługi w zakresie faktoringu lub inne usługi finansowe oraz firmy obsługujące systemy informatyczne .

Przekazane firmie przez kontrahenta ekonomiczno – finansowe w związku z istniejącą lub planowaną współpraca handlową , mogą być przez firmę udostępniane w niezbędnym zakresie innym zabezpieczenia wierzytelności przysługujących firmie, spośród kategorii wskazanych w zdaniu poprzednim.

Przez kontrahenta rozumie się również podmiot udzielający zabezpieczenia wierzytelności firmie( osobistego i rzeczowego)

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.

Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy , w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych .